ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (behandeling en/of levering van producten) dewelke Brows & Beyond aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen Brows & Beyond en de klant. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website en zijn ook in het salon verkrijgbaar. Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van Brows & Beyond stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant.

Brows & Beyond houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

2. Een overeenkomst met Brows & Beyond komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Brows & Beyond aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren. Afspraken kunnen gemaakt worden via verschillende social media kanalen. De overeenkomst komt dan tot stand via de ontvangst van een bevestigingsmail.

Brows & beyond houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.

3. Brows & Beyond neemt een loutere inspanningsverbintenis op zich. De behandelingen zullen naar best inzicht en vermogen worden uitgevoerd.

4. De klant is een voorschot verschuldigd voor iedere afspraak. Na het bevestigen van de afspraak zal een betalingsverzoek via e-mail volgen. Betaling van het voorschot dient te geschieden binnen de 48 uur na het maken van de afspraak. Bij gebreke aan betaling binnen de 48 uur wordt de afspraak geannuleerd. De annulering zal telefonisch , via facebook messenger/instagram of via e-mail gemeld worden.

Indien de betaling van het voorschot per overschrijving wordt uitgevoerd, behoudt Brows & Beyond zich het recht voor hiervan een rekeninguittreksel op te vragen. Het voorschot zal worden verrekend bij het afrekenen van de behandeling.

Brows & Beyond heeft het recht het voorschot in te houden in geval van niet komen opdagen of annulatie minder dan 48 uur op voorhand.

Voorschotten die cash of per bancontact terplaatsen worden betaald vallen onder dezelfde regeling.

Bij het niet komen opdagen of het annuleren van last minute afspraken – waarbij geen voorschot werd aangerekend – is een annuleringskost ter waarde van het voorschot van de behandeling verschuldigd.

5. Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling. en semi-permante make-up behandelingen zijn hierin niet inbegrepen.

Het reeds betaalde voorschot zal mee verplaatst worden naar een gemaakte nieuwe afspraak. Indien tijdig wordt geannuleerd, doch nog geen nieuwe afspraak wordt ingepland, dan kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige afspraak, de aankoop van producten of het kan worden doorgegeven aan een ander persoon.

Voorschotten blijven één jaar geldig na ontvangst. In geen geval zullen betaalde voorschotten worden terugbetaald.

Indien binnen de 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Brows & Beyond zich het recht om de volledige behandeling aan te rekenen. Hierbij wordt het voorschot in rekening gebracht.  Het voorschot wordt dus afgetrokken van de volledige waarde van de behandeling.

6. M.b.t. een  semi-permantente behandeling geldt een andere termijn ter verplaatsing of annulatie. Teneinde het betaald voorschot te kunnen behouden dient de klant deze afspraak twee weken op voorhand te verplaatsen. Indien de klant toch wenst te verplaatsen of te annuleren binnen de twee weken voor de geplande afspraak, om welke reden ook, wordt het voorschot ingehouden en zal een nieuw voorschot worden aangerekend bij het maken van een nieuwe afspraak. Dit geldt zowel voor de eerste behandeling als voor de touch up. Een touch up verplaatsen kan, doch aldus twee weken op voorhand. Indien binnen de twee weken voor de geplande touch up dient verplaatst, wordt een materiaalkost van 100 € aangerekend.

Indien binnen de 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Brows & Beyond zich het recht om de volledige behandeling aan te rekenen. Hierbij wordt het voorschot in rekening gebracht.  Het voorschot wordt dus afgetrokken van de volledige waarde van de behandeling.

7. Trainingen annuleren kan enkel tot twee weken voor de datum van aanvang. In dat geval wordt er 70 % van het betaalde bedrag ingehouden, dit ter dekking van gekochte materialen. De overige 30 % kan worden terugbetaald, of kan gebruikt worden voor andere behandelingen.

8. De klant dient Brows & Beyond voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die Brows & Beyond nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Brows & Beyond is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.

De klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak, het liefst een kwartier op voorhand. De klant brengt Brows & Beyond ervan op de hoogte dat deze niet tijdig aanwezig zou kunnen zijn. Indien de klant 10 minuten na de geplande afspraak opdaagt, heeft Brows & Beyond het recht de behandeling aan te passen of in te perken en toch het gehele kostprijs van de behandeling aan te rekenen.

Wanneer de klant geen bericht laat in geval van laattijdig arriveren of geheel niet verschijnt, wordt een ‘no-show’ genoteerd. Bij het herhaaldelijk voorvallen hiervan, heeft Brows & Beyond het recht nieuwe afspraken te weigeren.

9. De klant mag zich maximaal laten vergezellen van één persoon, dewelke tijdens de behandelingen dient te wachten in het salon. Brows & Beyond kan geen opvang bieden aan minderjarige kinderen. Jonge kinderen dienen – o.a. omwille van veiligheidsoverwegingen – van een begeleider te worden voorzien.

Buggy’s of dragers zijn niet toegelaten in de werkzone van de artists.

Brows & Beyond houdt zich het uitdrukkelijk recht voor kosten aan te rekenen voor eventueel aangerichte schade aan materialen of infrastructuur.

10. Conform de Belgische wetgeving zijn huisdieren in een werkzone waar schoonheidsbehandelingen worden uitgevoerd ten strengste verboden.

11. Het meebrengen van voedsel in de zaak is niet toegelaten.

12. Brows & Beyond is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het salon.

13. Brows & Beyond neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. Het salon behandelt deze gegevens volgens de toepasselijke Belgische wetgeving.

Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de klant er automatisch mee akkoord dat foto’s kunnen worden genomen voor en na de behandeling. Indien de klant niet wenst dat een foto gepubliceerd wordt op een social media kanaal, dient dit uitdrukkelijk door de klant gemeld te worden.

14. Brows & Beyond sluit, conform het wettelijk toegestane, haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel indirect als direct, die een klant mogelijks zou kunnen leiden door o.a. (zonder terzake exhausief te zijn): het gebruik van diensten van Brows & Beyond, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, fouten in producten, …

15. De klant is tegenover Brows & Beyond aansprakelijk voor geleden schade die door een door de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Brows & Beyond heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

16. De klant is ervan op de hoogte dat de huid na de behandeling een reactie kan geven. Brows & Beyond draagt ook op dit vlak geen enkele aansprakelijkheid. Zeker niet – zonder terzake exhausief te zijn – indien de klant andere producten dan de door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt, de klant de adviezen van de thuisverzorging niet heeft opgevolgd, de klant de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt, de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, …

17. Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Brows & Beyond vervalt indien deze niet is geschied binnen de 5 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.

Producten worden op het ogenblik van verkoop samen met de klant nagekeken. Bij gebreke aan enige opmerking door de klant op het ogenblik van de overhandiging van het product, wordt de conformiteit van het product aanvaard door de klant.

Klachten i.v.m. een bijwerking van een product dienen binnen de 5 dagen na de gebeurtenis aangetekend worden gemeld.

Brows & Beyond beoordeelt zo spoedig mogelijk de gegrondheid van de klacht. Indien een klacht over een behandeling gegrond is, zal Brows & Beyond de behandeling opnieuw verrichten. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal het salon het aankoopbedrag van de producten geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Verder dan het opnieuw behandelen en/of het terugbetalen van het product gaat de gehoudenheid van Brows & Beyond niet. Indirecte en/of bijkomende schade zal nooit vergoed worden.

18. Brows & Beyond vermeldt op verzoek alle prijzen van de behandelingen en de producten. De prijzen zijn incl. 21 % BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig voor de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na afloop van de behandeling of na aankoop van een product betaling uit te voeren.

Indien de betaling niet onmiddellijk werd uitgevoerd, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minium van 100 €.

Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Brows & Beyond het onvoorwaardelijke recht verdere geplande behandelingen of de levering van producten te annuleren, zonder enige vergoeding voor de klant, tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Brows & Beyond de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant.

Het voorgaande onverminderd het recht van Brows & Beyond de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.

19. Mogelijks kan een behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed worden door een zorgverzekeraar. Brows & Beyond neemt hier geen informatieverplichting op zich. De klant is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De klant dient steeds de gehele betaling uit te voeren aan Brows & Beyond. Indien de klant hiernaar vraagt, kan een factuur worden opgemaakt met daarop de nodige informatie voor de zorgverzekeraar.

20. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. Bonnen kunnen voor behandelingen of producten gebruikt worden, tenzij anders vermeld. Zij zijn niet bruikbaar voor opleidingen/workshops.

Brows & Beyond houdt zich het recht voor cadeaubonnen te weigeren dewelke beschadigd zijn of onleesbaar zijn geworden. Brows & Beyond is niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren gegane cadeaubonnen.

Bij het maken van een afspraak wordt steeds de nummering van de cadeaubon opgevraagd door Brows & Beyond. Brows & Beyond houdt zich het recht voor het bedrag van het voorschot te reduceren van de cadeaubon in geval van laattijdige annulering van of niet-opdagen op de gemaakte afspraak.

21. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

22. Alleen het vredegerecht te Herentals, en/of de rechtbank van eerste aanleg of van koophandel te Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen.

23. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Maak nu een afspraak online